AKTUALNOŚCI

NABÓR 2017

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

WYSPA DZIECI”

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (np. 153 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

Czytaj więcej...

KOMUNIKATY

icon pdf 100px- Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

 

 

icon pdf 100px- Granty i dotacje ze źródeł krajowych

 

Rekrutacja 2016/2017

AdobeReaderHarmonogram Przedszkola 2016 Zielona Góra

Projekt Obywatelski

 
1.20 Piracki plac zabaw - dla wszystkich: pełno- i niepełnosprawnych

W Budżecie Obywatelskim 2016 r. zbieramy głosy na małe zadanie oświatowe 1.20 Piracki plac zabaw - Miejskie Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Wyspa Dzieci”, ul. Monte Cassino 21 w Zielonej Górze.

Dlaczego warto zagłosować na projekt 1.20 Piracki plac zabaw?

Jesteśmy wyjątkowi! Nie chcemy zwykłego placu zabaw dla przedszkola. Chcemy budowy integracyjnego placu zabaw. Tak, żeby mogły bawić się wszystkie dzieci – pełno- i niepełnosprawne. Razem.

Plac zabaw dostosowany do potrzeb wszystkich dzieci jest niezbędny dla naszych maluszków. Nie chcemy, by część dzieci tylko marzyła o zabawie. Chcemy, by bawili się wszyscy – radośnie i szczęśliwie.

W przedszkolu są 2 grupy integracyjne, do których uczęszcza aktualnie 9 dzieci z niepełnosprawnościami (jesteśmy drugim największym przedszkolem w Zielonej Górze pod względem ilości dzieci z niepełnosprawnościami), w tym trójka niepełnosprawnych ruchowo. Plac zabaw znajdujący się na przedszkolnym podwórku nie posiada sprzętów dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

„Wyspa Dzieci” od 40-stu lat dąży do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków wspomagających ich wszechstronny rozwój. Nowoczesny i integracyjny plac zabaw byłby wspaniałym do tego narzędziem.

Jak zagłosować?

Głos może oddać każdy pełnoletni zielonogórzanin za pomocą karty do głosowania poprzez zaznaczenie X przy zadaniu 1.20 Piracki plac zabaw –  na liście małych zadań oświatowych.

Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL oraz ją własnoręcznie podpisać.

Wypełnioną kartę do głosowania należy:

- wrzucić do urny w Biurze Obsługi Interesantów (parter) Urzędu Miasta Zielona Góra lub w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra przy Aleja Niepodległości w godzinach funkcjonowania urzędu

lub

- oddać nauczycielowi w grupie w Miejskim Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Wyspa Dzieci”

czy

- wrzucić do urny znajdującej się w holu Miejskiego Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Wyspa Dzieci”.

Głosować można również za pośrednictwem ankiety internetowej zamieszczonej na stronie miasta Zielona Góra ( http://www.zielona-gora.pl).

UWAGA! Każdy pełnoletni zielonogórzanin dysponuje tylko jednym głosem na małe zadania oświatowe. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania i/lub kilkukrotnego wypełnienia ankiety internetowej, wszystkie oddane głosy przez tę osobę będą uznane za nieważne.

Do oddania głosu na małe zadanie oświatowe 1.20 Piracki plac zabaw zachęcamy zwłaszcza: rodziców i opiekunów, dziadków, krewnych i znajomych dzieci z MP 10 „Wyspa Dzieci”, także naszych pełnoletnich absolwentów oraz mieszkańców Osiedla Słonecznego i wszystkich pełnoletnich zielonogórzan, którym zależy na dobru dzieci, zwłaszcza tych niepełnosprawnych.

Rada Rodziców MP 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Wyspa Dzieci”

 

 

Wyciąg z koncepcji na lata 2016-2021

Aldona-Benedykta Pospiech

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

WYSPA DZIECI”

W ZIELONEJ GÓRZE

ZIELONA GÓRA 2016

SPIS TREŚCI

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.

2. Priorytety działalności Miejskiego Przedszkola Nr 10.

3. Precyzyjne określenie terminu realizacji zadań przedstawionych w koncepcji,

przypadających w okresie 5-letniej kadencji.

4. Źródła finansowania działalności z określeniem kwot i źródeł zewnętrznych.

5. Program optymalizacji wydatków przedszkola.

6. Sposób zarządzania i rozwoju bazy oraz wyposażenia przedszkola.

7. Miejsce programu pracy przedszkola w programach zewnętrznych, w szczególności

w procesie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.

8. Sposób mierzenia i oceny realizacji koncepcji.

9. Podsumowanie.

JEDEN Z NAJGŁĘBSZYCH SEKRETÓW ŻYCIA POLEGA NA TYM,

ŻE TYLKO TO WSZYSTKO, CO ROBIMY DLA INNYCH,

JEST TYM, CO NAPRAWDĘ WARTO ROBIĆ”.

Levis Carrol

 1. UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

W Miejskim Przedszkolu Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „WYSPA DZIECI” w Zielonej Górze pracuję od wielu lat, dlatego sprawy dotyczące placówki i jej rozwoju są mi szczególnie bliskie.

Dobrze znam specyfikę przedszkola, jego środowisko, a także potrzeby i oczekiwania osób

z nią związanych: dzieci, rodziców, pracowników i partnerów.

Kończąca się kadencja skłoniła mnie do dokonania analizy dotychczasowych działań.

Wiele z nich wpłynęło na rozwój przedszkola w szczególności w zakresie:

 • infrastruktury,

 • bazy i wyposażenia,

 • kwalifikacji i kompetencji pracowników,

 • realizowanych z dziećmi programów edukacyjnych,

 • stosowanych metody pracy,

 • efektywności oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.

W okresie minionej kadencji nauczyciele podejmowali z dziećmi i ich rodzicami wiele przedsięwzięć w ramach realizowanych: programów, projektów, a także opracowanych na potrzeby przedszkola innowacji pedagogicznych.

To wszystko, wpłynęło korzystnie na rozwój naszych podopiecznych, zarówno tych zdrowych, jaki niepełnosprawnych i pozwoliło na dobre przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole.

Działania podejmowane przez przedszkole na rzecz dzieci, rodziny i środowiska zostały dostrzeżone i docenione.

Przedszkole jest w posiadaniu wielu certyfikatów, dyplomów, podziękowań i nagród. Najcenniejsze dla nas to:

 • przyznany nam na stałe, jako pierwszej placówce w mieście medal jakości wraz z polskim certyfikatem jakości im. Ireny Dzierzgowskiej „Partnerskie Przedszkole”,

 • wielokrotnie przyznawany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty certyfikat „Przedszkole Promujące Zdrowie”,

 • certyfikat Ministra Edukacji Narodowej „Przedszkole Dobrze Przygotowujące do Szkoły” oraz „Przedszkole w ruchu”

 • certyfikat Caritas Polska – „Szlachetna paczka”

 • podziękowania od Stowarzyszenia „Dalej razem” oraz „Stowarzyszenia przyjaciół dzieci z zespołem Downa” za działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich integrację ze środowiskiem.

Wyniki ewaluacji zewnętrznej problemowej przeprowadzonej 2015r. przez wizytatorów Lubuskiego Kuratorium Oświaty wskazały również na wysoki poziom spełniania wymagań ustalonych przez Ministra edukacji Narodowej.

Osiągnięcia przedszkola, to sukcesy wszystkich, którzy identyfikują się z placówką: dzieci, rodziców i pracowników, partnerów.

To dzięki nim, przedszkole ma swój rozpoznawalny w środowisku charakter i cieszy się dobra marką.

Uważam więc, że moje kompetencje zawodowe, wiedza i doświadczenie, a także posiadane umiejętności w zakresie kierowania placówką, umożliwią mi dalsze skuteczne kierowanie przedszkolem, tworzenie placówki cieszącej się wysokimi efektami pracy wychowawczo-dydaktycznej, zadowoleniem dzieci oraz pozytywną oceną rodziców, pracowników, środowiska oraz organu prowadzącego i nadzorującego

 1. PODŁOZE POWSTANIA KONCEPCJI

Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość, nowe spojrzenie na wychowanie i edukację najmłodszych oraz wszechobecne w codziennym życiu i pracy technologie informatyczne

i medialne stawiają przed przedszkolem nowe wyzwania. Chcąc im sprostać, móc je planować i wdrażać do pracy trzeba być otwartym i gotowym na zmiany.

Mając, na uwadze powyższe oraz to, że w przedszkolu najważniejsze jest dziecko, chcielibyśmy, aby priorytety będące wyznacznikiem dalszej naszej pracy, stanowiły kontynuację tego czym się aktualnie zajmujemy, co się sprawdziło i jest w środowisku przedszkolnym akceptowane. Nowe zadania mają prowadzić do dalszego rozwoju przedszkola, tak by stawało się miejscem jeszcze bardziej nowoczesnym, bezpiecznym, sprzyjającym rozwojowi przedszkolaków, umożliwiającym dzieciom niepełnosprawnym wzrastanie w gronie zdrowych rówieśników oraz odpowiadającym na oczekiwania rodziców,

i środowiska

Chciałabym również, aby poprzez nasze działania i umiejętne planowanie codziennej pracy

z dzieckiem wyeliminowany został, tak charakterystyczny dla obecnych czasów: pośpiech, stres i nerwowa atmosfera, czyli czynniki wpływające negatywnie na poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie oraz podejmowane przez dzieci działania oraz ich aktywność poznawczą.

Prezentowana koncepcja uwzględnienia:

 • profil pracy przedszkola – na który składają działania nastawione na ideę społecznej integracji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych oraz te związane z przynależnością przedszkola do Ogólnopolskiej Sieci Szkół i Placówek Promujących Zdrowie

 • misję przedszkola „Moje przedszkole, mój drugi dom, bo stawia na mnie i moje zdrowie”

 • obowiązującą wszystkich dorosłych w kontakcie z dzieckiem zasadę: „Pomóż mi to zrobić samodzielnie, nie wyręczaj, a wspieraj”

 • mocne strony pracy przedszkola:

 • realizowane programy, projekty i innowacje pedagogiczne, wspierające rozwój dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, niwelujące deficyty, rozwijające ich zainteresowania i pasje,

 • bardzo dobrze układającą się współpracę z rodzicami,

 • wyniki ewaluacji zewnętrznej,

 • istniejąca infrastrukturę, bazę i wyposażenie,

 • sugestie rodziców i pracowników,

 • możliwości uzyskania dostępu do technologii informatycznych i multimedialnych,

 • coraz szerszej oferty miejsc, w mieście, w których dzieci mogą konfrontować wiedzę

z praktycznym działaniem,

 • pojawiające się oferty nowatorskich programów i projektów edukacyjnych dla najmłodszych z wykorzystaniem cyfryzacji.

Zgodnie z powyższym koncepcja zawiera istotne informacje dotyczące funkcjonowania, organizacji i rozwoju przedszkola zapewniającego dziecku zdrowemu i niepełnosprawnemu możliwości takiego rozwoju, by to czego nauczy się w przedszkolu zaprocentowało na kolejnym etapie edukacyjnym w szkole.

 1. PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDZANEJ PLACÓWKI

Przedstawiam więc koncepcję pracy przedszkola, jako wizję placówki, która jest:

 • sprawnie funkcjonująca,

 • nowoczesna,

 • dobrze wyposażona i innowacyjna

Przedszkola zapewniającego dzieciom i dorosłym przestrzeń do zabawy, nauki, pracy

i wypoczynku.

Przedszkola, w którym nie odcinając się od tradycji wykorzystuje się, to wszystko co niesie ze sobą teraźniejszość i nowoczesność

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, za najważniejsze w działalności Miejskiego Przedszkola Nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Wyspa Dzieci” na lata 2016-2021 uważa się następujące priorytety:

PRIORYTETY DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI NA LATA 2016-2021

1. PRZYJAZNE OTOCZENIE

2. PROFESJONALNA KADRA

3. INNOWACYJNE PROGRAMY

4. OTWARCIE NA DZIECKO

5. OTWARCIE NA ŚRODOWISKO

Program profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYKI

MIEJSKIEGO PREDSZKOLA NR 10

Z ODDZIAŁAMI INTEGACYJNYMI

WYSPA DZIECI”

PODSTAWA PRAWNA:

art. 54 ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Celem wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach, rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Opracowanie i realizacja programu profilaktyki Przedszkola ……….. jest dokumentem, który zawiera określone powyżej cele, porządkuje i wyznacza kierunki pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wdrażanie programu wymaga uwzględnienia oddziaływań profilaktycznych w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności w utrwalaniu wzorców zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

CELE OGÓLNE PROGRAMU

Tworzenie warunków sprzyjających:

 1. Nabywaniu wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i w domu oraz świadomego ich przestrzegania.

 2. Nabywaniu wiedzy i świadomemu przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.

 3. Kształtowaniu nawyków higienicznych warunkujących zdrowie.

 4. Rozwijaniu nawyków zdrowego odżywiania się.

 5. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.

ZAGADNIENIA W PROGRAMIE PROFILAKTYKI

Czytaj więcej...