AKTUALNOŚCI

Rekrutacja 2016/2017

AdobeReaderHarmonograf Przedszkola 2016 Zielona Góra

Projekt Obywatelski

 
1.20 Piracki plac zabaw - dla wszystkich: pełno- i niepełnosprawnych

W Budżecie Obywatelskim 2016 r. zbieramy głosy na małe zadanie oświatowe 1.20 Piracki plac zabaw - Miejskie Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Wyspa Dzieci”, ul. Monte Cassino 21 w Zielonej Górze.

Dlaczego warto zagłosować na projekt 1.20 Piracki plac zabaw?

Jesteśmy wyjątkowi! Nie chcemy zwykłego placu zabaw dla przedszkola. Chcemy budowy integracyjnego placu zabaw. Tak, żeby mogły bawić się wszystkie dzieci – pełno- i niepełnosprawne. Razem.

Plac zabaw dostosowany do potrzeb wszystkich dzieci jest niezbędny dla naszych maluszków. Nie chcemy, by część dzieci tylko marzyła o zabawie. Chcemy, by bawili się wszyscy – radośnie i szczęśliwie.

W przedszkolu są 2 grupy integracyjne, do których uczęszcza aktualnie 9 dzieci z niepełnosprawnościami (jesteśmy drugim największym przedszkolem w Zielonej Górze pod względem ilości dzieci z niepełnosprawnościami), w tym trójka niepełnosprawnych ruchowo. Plac zabaw znajdujący się na przedszkolnym podwórku nie posiada sprzętów dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

„Wyspa Dzieci” od 40-stu lat dąży do zapewnienia dzieciom optymalnych warunków wspomagających ich wszechstronny rozwój. Nowoczesny i integracyjny plac zabaw byłby wspaniałym do tego narzędziem.

Jak zagłosować?

Głos może oddać każdy pełnoletni zielonogórzanin za pomocą karty do głosowania poprzez zaznaczenie X przy zadaniu 1.20 Piracki plac zabaw –  na liście małych zadań oświatowych.

Na karcie do głosowania należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr PESEL oraz ją własnoręcznie podpisać.

Wypełnioną kartę do głosowania należy:

- wrzucić do urny w Biurze Obsługi Interesantów (parter) Urzędu Miasta Zielona Góra lub w siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra przy Aleja Niepodległości w godzinach funkcjonowania urzędu

lub

- oddać nauczycielowi w grupie w Miejskim Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Wyspa Dzieci”

czy

- wrzucić do urny znajdującej się w holu Miejskiego Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Wyspa Dzieci”.

Głosować można również za pośrednictwem ankiety internetowej zamieszczonej na stronie miasta Zielona Góra ( http://www.zielona-gora.pl).

UWAGA! Każdy pełnoletni zielonogórzanin dysponuje tylko jednym głosem na małe zadania oświatowe. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania i/lub kilkukrotnego wypełnienia ankiety internetowej, wszystkie oddane głosy przez tę osobę będą uznane za nieważne.

Do oddania głosu na małe zadanie oświatowe 1.20 Piracki plac zabaw zachęcamy zwłaszcza: rodziców i opiekunów, dziadków, krewnych i znajomych dzieci z MP 10 „Wyspa Dzieci”, także naszych pełnoletnich absolwentów oraz mieszkańców Osiedla Słonecznego i wszystkich pełnoletnich zielonogórzan, którym zależy na dobru dzieci, zwłaszcza tych niepełnosprawnych.

Rada Rodziców MP 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Wyspa Dzieci”

 

 

Program profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYKI

MIEJSKIEGO PREDSZKOLA NR 10

Z ODDZIAŁAMI INTEGACYJNYMI

WYSPA DZIECI”

PODSTAWA PRAWNA:

art. 54 ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Celem wychowania przedszkolnego jest organizowanie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych w różnych sytuacjach, rozwijanie sprawności fizycznej, która w dużym stopniu determinuje stan zdrowia dziecka. Opracowanie i realizacja programu profilaktyki Przedszkola ……….. jest dokumentem, który zawiera określone powyżej cele, porządkuje i wyznacza kierunki pracy w zakresie organizowania warunków umożliwiających nabywanie przez dzieci pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. Wdrażanie programu wymaga uwzględnienia oddziaływań profilaktycznych w środowisku rodzinnym w celu osiągnięcia skuteczności w utrwalaniu wzorców zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

CELE OGÓLNE PROGRAMU

Tworzenie warunków sprzyjających:

 1. Nabywaniu wiedzy o obowiązujących zasadach bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i w domu oraz świadomego ich przestrzegania.

 2. Nabywaniu wiedzy i świadomemu przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.

 3. Kształtowaniu nawyków higienicznych warunkujących zdrowie.

 4. Rozwijaniu nawyków zdrowego odżywiania się.

 5. Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.

ZAGADNIENIA W PROGRAMIE PROFILAKTYKI

Czytaj więcej...

Kodeks przedszkolaka

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

WYSPA DZIECI”

W przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka”, który został ustalony wspólnie z dziećmi, w porozumieniu z rodzicami.

Każdy Przedszkolak:

 • Przestrzega ustalone w grupie zasady postępowania,

 • Okazuje szacunek dzieciom i dorosłym

 • Zna znaczenie słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia i używa ich we właściwym kontekście

 • Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

 • Pomaga innym w trudnych sytuacjach na miarę swoich możliwości

 • Bawi się cicho, nie przeszkadza innym w zabawie lub w zajęciach

 • Chętnie uczestniczy w zajęciach, realizuje zadania indywidualne i skierowane do grupy, pracuje nad własnym rozwojem,

 • Pamięta o utrzymaniu porządku w miejscu zabawy, dba o sprzęt, zabawki i książki,

 • Dba o środowisko przyrodnicze

Program wychowawczy przedszkola

PROGRAM WYCHOWAWCZY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

WYSPA DZIECI”

W ZIELONEJ GÓRZE

PODSTAWA PRAWNA: ·

Art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17) · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89, poz. 730)

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Nadrzędnym celem wychowania dziecka w naszym przedszkolu jest rozwój jego osobowości w oparciu o wartości moralne i etyczne pozwalające mu, nie tylko na dobre funkcjonowanie w otoczeniu innych osób, a więc w środowisku społecznym, ale również odczuwanie satysfakcji i poczucie własnej wartości. Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci , rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, kieruje procesy wychowawcze na właściwe tory. Zasadniczą funkcją przedszkola jest opieka i wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach. Opracowany przez radę pedagogiczną program ma charakter koncentryczny, co oznacza, że w każdej grupie wiekowej; cele dominujące, operacyjne, i tematy są podobne, jednak zwiększa się zakres zadań przewidzianych do realizacji. Efekty podejmowanych przez osoby z otoczenia dziecka działań, będą ulegały wprawdzie rozszerzeniu, ale równocześnie będą uzależnione od możliwości psychofizycznych dzieci ich zdolności percepcyjnych oraz poszerzającego się spektrum umiejętności , wiedzy i doświadczeń z różnych zakresów. Program wychowawczy przewidziany do realizacji z wychowankami naszego przedszkola wynika z podstawy programowej, opracowanej misji i wizji przedszkola zawartych w koncepcji pedagogicznej oraz koncepcji pracy i rozwoju przedszkola, która brzmi: „Moje przedszkole-mój drugi dom, bo stawia na mnie i moje zdrowie”

II. CELEM PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO JEST PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE TAKICH ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH NA DZIECKO ABY:

WYKAZYWAŁO:

1. motywacje do uczenia się i wysiłku intelektualnego

2. zainteresowanie treściami nauczania i chęć poznawania rzeczy nowych

3. umiejętność przyswajania rzeczy nowych, nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości w nowych sytuacjach, umiejętność uważnego słuchania

4. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

POSIADAŁO:

1. zdolność obdarzania dorosłych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób

2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

3. podstawową wiedzę o świecie

UMIAŁO:

1. cieszyć się własnych osiągnięć i odczuwać zadowolenie, gdy samodzielnie wykona zadanie

ROZUMAŁO, ZNAŁO:

1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

2. zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,

3. zasady kultury współżycia, postępowania,

4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną)

6. przestrzegało i stosowało sie wyżej wymienionych praw i zasad

NIE OBAWIAŁO SIĘ:

1. występować publicznie,

2. reprezentować grupę, przedszkole

3. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

4. wykazywać inicjatywę w działaniu,

5. wyrażać swoje uczucia

III. ZADANIA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

Do głównych zadań przedszkola jako placówki w zakresie realizacji celów i założeń programu wychowawczego należeć będzie: 1. Stworzenie optymalnych warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka zgodnych z jego potrzebami i możliwościami zapewniających mu poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i sprawiedliwego, równego traktowania wszystkich dzieci 2. Jasne sprecyzowanie postępowania z dzieckiem zarówno w przedszkolu, jak i w domu 3. Konsekwencja w przestrzeganiu obowiązujących wspólnie opracowywanych z dziećmi norm i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu 4. Wspieranie i współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania z rodzina dziecka 5. Stworzenie możliwości korzystania z pomocy psychologicznej przez dzieci i rodziców 6. Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych oraz zajęć otwartych dla rodziców 7. Współpraca ze środowiskiem społecznym 8. Przyjęcie do realizacji Programu edukacyjno-wychowawczego dla dzieci w wieku sześciu lat „Savoir-vivre – dobre maniery” ( Załącznik nr 1) 9. Przyjęcie do realizacji Programu Edukacji regionalnej i patriotycznej „Zielona Góra, moje miasto”( Załącznik nr 2) ZADANIA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY Do zadań nauczyciela w zakresie realizacji opracowanego programu wychowawczego należeć będzie: 1. Prowadzenie działań wspomagających rozwój dziecka w szczególności poczucie jego wartości i indywidualności 2. Tworzenie atmosfery życzliwości i zrozumienia dla dziecięcych działań i odczuć i decyzji 3. Tworzenie sytuacji i warunków pozwalających na realizację założeń programu 4. Współdziałanie ze wszystkimi pracownikami i koordynowanie ich działań wychowawczych 5. Utrzymywanie ścisłej współpracy z rodzicami i wspieranie ich w procesie wychowawczym. 6. Współpraca z pedagogiem i psychologiem 7. Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania małego dziecka poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego. ZADANIA RODZICÓW Zadaniem rodziców jest zapoznanie się z działaniami podejmowanymi w przedszkolu, opracowanymi przez nauczycieli i pracowników przedszkola w szczegółowo opracowanym planie.

IV. KODEKS PRZEDSZKOLAKA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „WYSPA DZIECI”

Ustalony wspólnie z dziećmi , w porozumieniu z rodzicami)

KAŻDY PRZEDSZKOLAK:

1. Przestrzega ustalonych wspólnie z nauczycielami zasad i norm postępowania w grupie

2. Szanuje godność swoją i innych

3. Dba o własne zdrowie 4.

Dba o bezpieczeństwo swoje i innych

5. Szanuje rzeczy wspólne , zabawki , pomoce, sprzęt oraz wygląd i estetykę Sali

6. Chętnie uczestniczy w zabawach i zajęciach , pracuje nad własnym rozwojem

7. Bawi się cicho , nie przeszkadza innym w zabawie lub zajęciach

8. Rozumie i wykonuje polecenia skierowane do niego lub do grupy 9. Kulturalnie się zachowuje się przy stole oraz w miejscach użyteczności publicznej

10. Używa zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam , dziękuje dzień dobry, do widzenia

11. Szanuje przyrodę, segreguje odpady

12. Pomaga innym na miarę swoich możliwości

MODEL ABSOLWENTA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „WYSPA DZIECI” PRZEDSZKOLAK KOŃCZĄCY EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNA WYKAZUJE :

1. Motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego

2. Zainteresowanie treściami nauczania i chęć poznawania rzeczy nowych

3. Umiejętność przyswajania rzeczy nowych , nowych pojęć , logicznego myślenia , korzystania z posiadanych wiadomości w nowych sytuacjach , umiejętność uważnego słuchania

4. Odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

POSIADA:

1. Zdolność obdarzania dorosłych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób

2. Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

3. Podstawową wiedzę o świecie

UMIE:

1. Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać zadowolenie , gdy samodzielnie wykona zadanie

2. Posługiwać się sprzętem technicznym (RTV, komputer, i inne) ROZUMIE,

ZNA:

1. Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi

2. Zasady bezpieczeństwa , zabawy , higieny , dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

3. Zasady kultury współżycia , postępowania

4. Kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe

5. Potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę proekologiczną )

6. Przestrzega wyżej wymienionych praw i zasad

NIE OBAWIA SIĘ:

1. Występować publicznie

2. Reprezentować grupę , przedszkole

3. Chwalić się swoimi pomysłami , osiągnięciami artystycznymi , sportowymi , sukcesami

4. Wykazać inicjatywę w działaniu , wyrażać swoje uczucia

Rola nauczyciela oraz zasady pracy z dzieckiem

OLA NAUCZYCIELA ORAZ ZASADY PRACY Z DZIECKIEM

W naszym przedszkolu każdy nauczyciel zgodnie z podejściem pedagogicznym M.Montessorii w pracy z dzieckiem przestrzega zasadę:

Pomóż mi to zrobić samodzielnie”

wspomaga dziecko w:

 • rozwijaniu jego indywidualnych cech osobowości,

 • formowaniu prawego charakteru,

 • zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności praktycznych,

 • prezentowania osiągnięć

tworzy dziecku:

 • bezpieczne warunki

 • życzliwe , przyjazne i akceptujące je środowisko

 • odpowiednią bazę do działania i rozwijania indywidualnych predyspozycji po to, by nasz przedszkolak mógł: przeżywać i doświadczać odkrywać i badać otaczający świat

 • warunki do poszukiwania nowych rozwiązań oraz odkrywania zarówno tego co w zasięgu ręki, jak i znacznie dalej

stosuje zasady:

 • Zasada swobodnego wyboru materiału dydaktycznego – zgodnie, z którą dziecko może samodzielnie podjąć decyzję, z jakich zabawek, pomocy, przyborów i materiału dydaktycznego będzie korzystało w trakcie realizacji ofert edukacyjnych

 • Zasada swobodnego wyboru miejsca pracy – umożliwiająca dziecku samodzielne wskazanie miejsca, w którym będzie realizowało zadanie (nauczyciel musi mieć jednak świadomość,

że dziecko zawsze powinno znajdować się w zasięgu jego wzroku)

 • Zasada swobodnego wyboru czasu – zgodnie z nią dziecko może rozpocząć realizację oferty w dowolnym czasie, a więc wówczas, gdy będzie do tego gotowe

 • Zasada wyboru formy pracy – pozwalająca na wykonywanie zadań indywidualnie, w diadach, triadach, itd. lub z całą grupą